RODO & OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Chemat Adam Taszner
 2. Aleja Rzeczypospolitej 8 80-369 Gdańsk
 3. Kontakt: [email protected]
 4. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zobowiązań umownych oraz, pod warunkiem wyrażenia zgody, marketing bezpośredni. Przetwarzanie danych w celach marketingowych wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, które to dane będą przetwarzane m. in. w następujących celach: wysłania kartek świątecznych, b. informowanie o szkoleniach, imprezach, konferencjach, spotkaniach organizowanych bądź współorganizowanych przez Administratora.
 5. Dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ewentualnie także art. 6 ust. 1 lit. f.
 6. W przypadku wyrażenia zgody to także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 7. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności obsługa sekretariatu, obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, w razie konieczności obsługa pocztowo – kurierska, wszelcy inni pracownicy i współpracownicy Administratora.
 8. Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 1 lit. b Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w przypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. W zakresie w jakim dane zostały przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 b Rozporządzenia dane nie mogą zostać usunięte ani nie może zostać ograniczone ich przetwarzanie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zobowiązania umownego. W pozostałym zakresie, o ile dane zostały podane prawo żądania usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania tych danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: [email protected]
 10. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą ma możliwości sprostowania danych poprzez zgłoszenie Administratorowi żądania sprostowania danych na adres: [email protected] b. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: [email protected]
 11. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.